. Stavební projektování - ProjektyZeman.cz

Stavební projektování

Stavební část návrhu stavby „zastřešuje“ jednotlivé technické profese spolupracující na tvorbě projektové dokumentace a velmi úzce spolupracuje s architektem. Součástí náplně práce projektanta této části je koordinace všech spolupracovníků a zajištění vzájemných informací rozhodných pro správnost a kvalitu díla.

Výhodou naší kanceláře je, že již ve fázi návrhu stavby a zpracování podkladů pro profese naplno spolupracují odborníci zastupující hlavní části projektových prací: architekt, stavař a statik. Výsledkem jejich pracovního úsilí je symbióza architektonického a dispozičního návrhu s jasně vtisknutým konceptem nosné konstrukce a způsobem řešení hlavních konstrukcí objektu. Tento komplexní přístup k návrhu objektu či stavebních konstrukcí umožňuje efektivně dospět k vyspělému řešení, které má potenciál optimálního návrhu.

V této fázi rozpracovanou dokumentaci zadáváme našim externím specialistům, které na koordinační schůzce seznámíme s navrhovaným řešením. Od této chvíle pracuje na projektu současně větší počet projektantů, každý dle své specializace.

Samozřejmostí procesu návrhu a projektových prací je komunikace mezi spolupracovníky a také plánované pracovní schůzky za účasti všech profesí a případně investora. Zde se seznámíme s vývojem prací na subdodávkách a konzultujeme řešené podrobnosti. Počet pracovních schůzek a jejich náplň se liší dle povahy a náročnosti díla.

Závěrem je projektová dokumentace představena objednateli a dále pak předána stavebnímu úřadu a DOSS (dotčené orgány státní správy). Jejich požadavky a připomínky jsou do dokumentace zapracovány a ta ve finálním provedení podána na stavební úřad. Tím je ukončena fáze projektu; pro další fázi projektových prací se systém řízení zásadně neliší.

Projektové práce jsou členěny na jednotlivé fáze, které jsou stanoveny stavebním zákonem a souborem prováděcích předpisů – tzv. fáze projektové dokumentace. Rozsah o obsah dokumentace pro jednotlivé fáze je stanoven prováděcí vyhláškou 499/2006 Sb.

pxleader.cz - user friendly solutions
tvorba internetových stránek
tvorba eshopu na míru
SEO optimalizace pro vyhledávače, internetový marketing